(( به نام پاك ترين پاك ها ))
اگر از اين غوغا ها رها شويم اون صاحب جمال ، حجاب بر مي دارد . با آفرينش موازي شويم و با آفرينش كوك شويم و كوك ما كوك آدم (حضرت آدم) است . دلي كه در آن مشكلات مادي باشد دل نيست ، ده است . قرآن جام شراب هم است و چنين مي نوشيم كه ديگر اسم خودمان هم يادمان نمي آيد . اين آفرينش آنوقت درون مستي است .
كل قرآن در بسم ا... است يعني اين كه من نيستم . خود بسم ا... يك شراب است كه آدم را روشن مي كند اون شراب كه مردم اشتباه گرفته اند شراب نيست .
مي گويند مرگ شما را مي خورد نه ، شما مرگ را مي خوريد اين شماييد كه مرگ را مي چشيد و چشيدن همراه با داخل بردن در دهان است . مرگ يك تجربه است و پيامبر با اين گفته ي خود خيال همه را راحت كرد كه ما از بين نمي رويم و عدم نمي شويم پس جاودانه هستيم . در قرآن آمده كه روزي همينطور زياد مي شود نه كم پس اينقدر سر مال با هم نجنگيد .
شراب انس و دوستي قرآن است . دنبال ايمان برويد همينطور خركي ايمان را قبول نكنيد ، چون آن ايمان مال پدر و مادر شماست . اگر ما با قرآن انس بگيريم خود قرآن مي شويم . اگر پيروان حضرت هستيد برويد به معراج .
اللهم صل علي محمد و آل محمد
منبع askdin.com